Naoto Fukasawa Design

Aluminum Shelf 

Photo

1,2: Naoto Fukasawa Design 3: Image courtesy of Ryohin Keikaku (MUJI)

Related Tag Furniture, Storage, MUJI